Hyrespolicy BB Invest

Hyrespolicy BB Invest      

En trygg ekonomi är viktig för att vi ska kunna sköta om och utveckla våra lägenheter och bostadsområden på bästa sätt. Därför finns en policy som gäller nya hyreskontrakt.
För alla som söker bostad hos BB-Invest i Borås gäller följande:

Ålder
För att få teckna kontrakt med oss måste den blivande hyresgästen ha fyllt 18 år.

Inkomster och skulder
För godkännande krävs att den sökandes inkomster ska stå i proportion till den aktuella lägenhetens hyra.

När hyran är betald ska den sökande ha minst ett bestämt nettobelopp kvar per månad.
För 2021 är beloppet:

 • 5 016 kronor för en ensamstående vuxen
 • 8 287 kronor för sammanlevande makar eller sambos
 • 2 662 kronor om du har barn till och med 6 år
 • 3 064 kronor om du har barn 7 år eller äldre

Beloppen (Kronofogdemyndighetens förbehållsbelopp) ovan bestäms av riksdagen och justeras en gång per år.

Som inkomst räknas:

 • Inkomst av tjänst
 • Inkomst från eget företag. Företaget ska ha bedrivit aktiv verksamhet minst tolv månader innan inflyttnings datum. Skriftligt intyg som styrker uttag av lön de tre senaste månaderna innan erbjudandetillfället krävs.
 • Pension, sjukersättning eller aktivitetsersättning
 • Etableringsstöd
 • A-kassa
 • Aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning
 • Studiemedel

Som inkomst räknas även bostadsbidrag, bostadstillägg, barnbidrag och underhållsstöd.

Samtliga inkomster ska kunna styrkas med skriftliga intyg och utbetalningsunderlag. Vid inkomster som inte kan styrkas minst sex månader framåt i tiden räknat från erbjudande tillfället (exempelvis tidsbegränsad anställning eller provanställning) ska medlemskap i a-kassa kunna styrkas på begäran.

Medsökandens inkomster kan räknas med i inkomstprövningen i det fall man har för avsikt att flytta samman i ett gemensamt hushåll.

Betalningsanmärkning
Skulder och betalningsanmärkningar accepteras inte.

Borgen (endast unga)
För unga, upp till 25 år, och som flyttar till sitt första boende kan vi i tveksamma fall begära borgen och ställer då i fråga om inkomst och betalningsanmärkning samma krav på borgensmannen som på hyresgästen. För övriga sökande accepteras inte borgen.

Referenser
Goda referenser krävs från tidigare boende gällande att betalning för boendet har skett i tid och att störningar inte har förekommit.

Internt byte
Hyresgäst som önskar byta lägenhet bör ha bott minst 12 månader i sin lägenhet. Vid kortare boendetid prövas om det finns särskilda skäl för bytet.

För att en hyresgäst ska få flytta till ett annat boende hos BB-Invest gäller följande:

 • Ingen hyresskuld för den nuvarande lägenheten
 • Inkomstprövning om hyran för den nya bostaden är högre
 • Anmälan om störningar i boendet samt upprepade sena betalningar kan vara skäl att neka till bytet
 • Besiktningen av lägenheten måste vara godkänd och eventuella brister ska vara åtgärdade för att bytet ska godkännas

Viktigt att veta är att en eventuell parkeringsplats inte medföljer vid ett byte!

Hemförsäkring
Hyresgäst avser att teckna hemförsäkring

Folkbokförd
Att lägenheten upplåts som huvudsaklig bostad och att hyresgästen är folkbokförd i lägenheten.